🌸 10% Korting Op De Website! 🌸Kortingscode: MOEA10

Voorwaarden

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDENAlgemene Voorwaarden Harmony Life.


Bedrijfsinformatie: UAB Harmony Life,


Bedrijfs registratie adres: UkmergÄ—s g. 220, Vilnius, Litouwen 07157


Bedrijfsregistratienummer: 302664526


E-mail adres: info@moea.nl
Houd er voor aanschaf van onze producten rekening mee dat u niet allergisch bent voor één of meerdere ingrediënten (een samenstelling treft u aan onder de illustratie van het artikel - druk daarna op het ingrediënten tabblad).

Alle artikelen/producten voldoen aan de binnen de EU geldende veiligheidsvoorschriften en zijn gecertificeerd.

Houd u er alstublieft rekening mee dat wij geen retour gezonden, gebruikte schoonheidsmiddelen accepteren.1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Harmony Life en op iedere tussen Harmony Life en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Harmony Life. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Harmony Life behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Harmony Life erkend.

1.4. Harmony Life garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Harmony Life bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3. Aan de leveringsplicht van Harmony Life zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Harmony Life geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. Prijzen

3.1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3. Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht


4.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Na deze melding van de consument om een product (of de hele bestelling) te willen retourneren, heeft de consument nog 14 dagen de tijd het product (of de hele bestelling) aan ons terug te sturen.

Wel dienen alle onvolkomenheden aan onze producten binnen deze gestelde periode schriftelijk(e-mail) aan ons kenbaar gemaakt te worden om aanspraak te maken op een evt. creditering of om het product om te ruilen. 

(let op, i.v.m. hygiëne kunnen wij echter alleen ongebruikte producten terugnemen!)

4.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. (i.v.m. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


5. Kosten in geval van herroeping 

5.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor de rekening van de klant.(Alleen indien de volledige bestelling retour komt worden de verzendkosten ook gecrediteerd, bij een gedeeltelijke retourzending wordt alleen het productbedrag gecrediteerd)


Voorwaarden zijn:

1. Op eigen kosten retour sturen.

2. Product moet ongebruikt zijn & in originele verpakking zonder schade bij ons terugkomen

3. De consument is zelf verantwoordelijk voor de retourzending m.b.t. verlies/schade hiervan bij het terugsturen, maak dus gebruik van een zending met  track en trace code en verzeker je zending. Deel de track en trace code na het aanmelden van de retour zodat de retour sneller verwerkt kan worden.

4. Het aankoopbedrag zal na ontvangst van de retourzending worden terugbetaald. Normaliter binnen enkele werkdagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

5. Als na controle van onze retourafdeling blijkt dat de retour gestuurde artikelen in gebruik zijn genomen of zichtbare gebruikerssporen heeft overgehouden, behoudt de ondernemer het recht om de retour gestuurde producten te weigeren en terug te sturen naar de consument. De kosten van het terugsturen komen dan geheel voor rekening van de consument.6. Gegevensbeheer

6.1. Indien u een bestelling plaatst bij Harmony Life, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Harmony Life. Harmony Life houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

6.2. Harmony Life respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3. Harmony Life maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


7. Garantie en conformiteit

7.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

7.3. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk, beschadigd of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Harmony Life) deze gebreken binnen 2 weken na ontdekking van het gebrek schriftelijk (met een foto) te melden aan Harmony Life. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4. Indien klachten van de afnemer door Harmony Life gegrond worden bevonden, zal Harmony Life de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Harmony Life bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Harmony Life) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Harmony Life gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Harmony Life voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5. Harmony Life is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Harmony Life in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Harmony Life en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;


8. Aanbiedingen

8.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Harmony Life zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3. Mondelinge toezeggingen verbinden Harmony Life slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4. Aanbiedingen van Harmony Life gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5. Harmony Life kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


9. Overeenkomst

9.1. Een overeenkomst tussen Harmony Life en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Harmony Life op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2. Harmony Life behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.


10. Afbeeldingen en specificaties

10.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Harmony Life gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


11. Overmacht

11.1. Harmony Life is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Harmony Life alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3. Harmony Life behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Harmony Life gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4. Indien Harmony Life bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


12. Aansprakelijkheid

12.1. Harmony Life is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Eigendom van alle door Harmony Life aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Harmony Life zolang de afnemer de vorderingen van Harmony Life uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Harmony Life wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

13.2. De door Harmony Life geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Harmony Life  of een door Harmony Life aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Harmony Life haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Harmony Life zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Harmony Life .


14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


Als er enige onvolkomenheden in het aankoop-, leverings- of betalingsprocedure voorkomen, verzoeken we U de Klantenservice naar het telefoonnummer +31650546416 onmiddelijk op te bellen of naar e-mail info@moea.nl te schrijven. We garanderen dat alle problemen altijd in onderling overleg worden opgelost. Al we geen oplossing bereiken mag U een aanvraag op EGS platform indienen: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL